OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zabezpeceni-domu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kantaktní údaje.

E-shop: zabezpeceni-domu.cz  

Název: Zbyněk Hloušek

Bydliště: Věžní 103 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 43466435

Zapsán v živnostenském rejstříku Okresní živnostenský úřad  Trutnov.

Telefon: 777000389 499320433

Email: zbynek.hlousek@seznam.cz

 Kontaktní adresa: věžní 103, 54401 Dvůr Králové n. Labem

Seznam provozoven: Věžní 103, 54401   Dvůr Králové n. Labem

Provozní doba: dle telefonnické dohody.

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou koraspondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nálkadů na doručení zboží. 

Informace o přijímaných způsobech platby jsou zde Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

.Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kopujícího neznamená přijetí nabídky.

 Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupojicínu kompletní, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je- li u zboží uvedeno ,,skladen", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.  Kupující je je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupojicímu se doporučuje, aby si zboží při převztí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávajicí kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

 Požádá-li o to kupojící, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobutrvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupojící práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení: (informace zde).

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen probávajicímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupojícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujicímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dodávky, a to kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se

Kupojící je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlovy kupojící prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupojící nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávajísí je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákldům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujicího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností. je povinen nahradit kupujícímu nejlevnější z nich. Nejpzději ve stejné lhůtě je kupující povine prodávajícímu zaslat, nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajicímu (ne nadobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením poviností kupiujicího, je prodávající oprávněn vůči kupujícíému uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vyjímky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsyshu, nabyl-li dodám na hmotném nosiči, či u smluv o poskyování služeb, v obou případech za odmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupojícího před uplynutím lhůty pro odstoupení smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb, nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv nazboží, které pdléhá rychlé zkáze, u zboží ktré byle nenávrtně smíseno s jinýn zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek. nbo počítačových programů, potušil-li kupojící jejich původní obal: u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik: u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určitém trmínu nebo u smluv uzavíraných na zákldě veřejné dražby podle zákona upravujicího veřejné dražby.

Vzor folmuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané Pokud má převzaté zboží vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jadná se o vady zboží, zakteré odpovídá prodávající.

Kupojící může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzatí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatná odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny: není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není -li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvymúže kupující požadovat vrásení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zbaží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujicího vyhovět, pokud prokáže, že kupujicí před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu pro ktrou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstrnění vady opravou

- přiměřěnou slevou z kupní ceny

- vrácení kupní seny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o něnž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nopodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vaskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (tetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištšní nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měk by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízní reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-likupojící opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.Zboží ba mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujicímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetnš odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pkud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako ba se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupujicí požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit os smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vazvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklmace kupujicího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujicímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údyjů

Kupující souhlasí s tím,aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajú (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochraniu osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl prodávajícího při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, ktrerý na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků: místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, ktré provozují kolektivní systémy pro oddělěný sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu: www.elektrovin.cz

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonen o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustraně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 28, května 2014.

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

17. 6. Adolf

Zítra: Milan

KAMEROVÉ SYSTÉMY

MDR 16800.png

NOVINKA

GSM kamera

NOVINKA

AJEDNODUCHÝ LARM

AZOR

Návštěvnost stránek

219294
www.zabezpeceni-domu.cz